توضیحات کامل :

در این پروژه اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها به صورت فایل pdf در 150 صفحه همراه با شکل و تصاویر و جدول به طور  کامل و جامع طبق موارد زیر مطرح شده است:

1-  کلیات

2-  اهداف آبگیری از رودخانه

3-  هیدرولیک آبگیر به همراه شکل شماتیک

4-  اجزای یک سامانه آبگیری به همراه شکل شماتیک

5-  تعریف پارامترهای هیدرولیکی

6-  مبانی هیدرولوژیکی

7-  مبانی هیدرولیکی رودخانه به همراه جدول

8-  روابط حاکم پیوستگی- اندازه حرکت - انرژی

9-  روابط مقاومت در مجاری پایدار

10-  محاسبات مربوط به نیمرخ سطح آب

11- سرعت جریان ورودی به آبگیر

12-  ریخت شناسی رودخانه به همراه جدول وشکل

13-   مبانی رسوب وفرسایش در رودخانه

14-  بررسی پایداری بستر

15-  کنترل رسوب در آبگیرها

16-  روش های آبگیری از رودخانه ومبانی طراحی آنها

17- رسوب زدایی در آبگیری از رودخانه ها

18-  حفاظت آبگیرها

19- ملاحظات جانبی آبگیری از رودخانه

20-  زاویه انحراف آبگیر وموارد بسیار دیگر..............

 

 Related image

Image result for ‫اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها‬‎