توضیحات کامل :

پاورپوینت با موضوع شهر سالم

 

حاوی 50 اسلاید

با شروع صنعتي شدن شهرها، دامنه ي مشكلات و مسائل شهرها، تمام طيف ها و طبقات و اقشار اجتماعي را دربرگرفت. انواع آلودگي ها، مشكلات ایجاد شده ناشي از تراكم جمعيتي ، اختلالات اجتماعي، دشواري های دسترسي، ارتباطات شهري و غيره سبب شد تا مسئولان و شهرسازان دریابند كه ديگر شكل شهرها صرفا تابع اراده آنها نیست.در سطح جهان، مردم بیشتر در مناطق شهری زندگی می کنند تا در مناطق روستایی. در حالی که شهرها فرصت های زیادی برای اشتغال و دسترسی به خدمات بهتر (بهداشت، آموزش و پرورش، حمایت اجتماعی) دارند که برای سلامت ضروری هستند، می توانند خطرات بهداشتی منحصر به فرد را هم ایجاد کنند. در زاغه های شهری و شهرک های غیر رسمی کوچکتر، ممکن است فقدان دسترسی به آب سالم و بهداشتی به گسترش بیماری های عفونی کمک می کند.

انواع نظریه ها در خصوص شهر سالم

رشد سريع شهرنشيني و مشكلات ناشی از آن در كشورهاي جهان گريبانگير مجتمع هاي زيستي گرديده و جنبه های مختلف زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داد و از این رو  موجب گرديد تا متخصصين به فكر بهبود محيط زيست شهري خود و دست يابي به شهري پايدار بيفتند.

در اين راستا نظرياتی چون باغ شهر ، توسعه پايدار شهري ،شهر پايدار، شهر اكولوژيكي، شهر سبز ، بازيافت كالبدي شهري ، توسعه از درون ، تجديد حيات شهري، نو شهرگرايي ، انسان محوري، جامعه مدني، رشد هوشمند شهري و ... مطرح گردید.

هدف تمام اين نظريه ها، توسعه برنامه ريزي و مديريت پايدار زمين براي توسعه اسكان بشر از طريق برنامه ريزي مادي و كاربري زمين است كه از لحاظ زيست محيطي سالم باشد.

تعریف شهر سالم:

 شهر سالم، شهري است که به طور مداوم و پیوسته در حال ایجاد و بهبود محیطی اجتماعی و کالبدي خویش است و منابع اجتماعی خود را گسترش می دهد. شهر سالم، این امکان و فرصت را در اختیار مردم قرار می دهد تا در اجراي همه عملکردهاي زندگی اجتماعی و پرورش حداکثر توانایی هاي بالقوه خود به طور متقابل از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند.

- شهر سالم از گستردگی فراوانی برخوردار بوده و تعاملی بین ایده های برگرفته از جامعه شناسی، جغرافیای و برنامه ریزی شهری، زیست شناسی ، سیاست، اقتصاد، فلسفه و بسیاری از اصول دیگر سلامت عمومی است. یک شهر سالم به معنای چیزهای متفاوت برای افراد مختلف در فرهنگ های متفاوت از شهرهای گوناگون و حتی از نواحی متفاوت در یک شهر واحد است.

- شهر سالم را باید تجربه کرد و ارزیابی سلامتی در یک شهر باید از طریق به کارگیری مجموعه متنوعی از معیارهای کل گرایانه و ذاتی و بدیع برای بکارگیری داده های اولیه صورت پذیرد.