توضیحات کامل :

دراین پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس "هيدرولوژی مهندسی" دانشکده مهندسی- مهندسی عمران طبق شرح زیر بیان شده است:

1-  هيدروگراف جريان سطحی مستقيم حاصل از دو بارندگی 

2-  محاسبات تحليل فرکانس برای يک ايستگاه هيدرولوژی 

3-  ارتفاع و مدت يک طوفان با دوره بازگشت 50 سال

4-  سيلاب با دوره بازگشت 40 سال 

5-  افت ارتفاع سطح آب 

6-  دبی  چاه ها 

7-  منحنی شدت مدت بارندگی ماکزيمم 

8-  هيدروگراف رونديابی شده 

9-  حجم مخزن سد 

Related image

Related image